Gedragscode Expertise Organisaties

Gedragscode Expertise Organisaties (EXPERTEA)

Inhoudsopgave

 1. Het register 3
 2. Wat houdt de gedragscode expertiseorganisaties in?. 3
 3. Voor wie geldt de Gedragscode expertiseorganisaties?. 3
 4. Definities. 3
 5. Toepasselijkheid. 4
 6. Belanghebbenden. 4
 7. Basisregels Gedragscode bij uitvoering van diensten. 5
 8. Deskundig. 5
 9. Betrouwbaarheid. 5
 10. Zorgvuldig. 5
 11. Professioneel onafhankelijk. 5
 12. Kennis en adviesgebieden. 6
 13. Naleving, controle, klachtenprocedure en onderhoud van de Expertiseorganisaties. 6
 14. Naleving en controle. 6
 15. Klachtmogelijkheid. 6
 16. Inwerkingtreding, evaluatie en wijziging van de gedragscode. 6

Hét Expertiseregister Technische Expertise & Advisering
 
 

Het register 

Hét Expertiseregister Technische Expertise & Advisering (EXPERTEA) is een integer en transparant register waarbij experts zich kunnen aanmelden voor bemiddeling van adviesdiensten. EXPERTEA heeft als een onafhankelijk register een voorbeeldfunctie waarbij kernwaarden als onafhankelijkheid, objectiviteit, transparantie en integriteit een belangrijke plek hebben 

Wat houdt de gedragscode expertiseorganisaties in?

Met de gedragscode benadrukt EXPERTEA het belang van integer functioneren en wil zij voor experts en organisaties een leidraad bieden om hun handelen aan te toetsen.  

Deze gedragscode is van toepassing voor alle betrokkenen bij EXPERTEA. Ook van tijdelijke en extern ingehuurde medewerkers, externe adviseurs, uitzendkrachten, stagiaires wordt verwacht dat zij zich hieraan houden bij de uitvoering van werkzaamheden gerelateerd aan het functioneren van het register. 

De gedragscode is geen uitputtend reglement. In deze gedragscode staan wel enkele voor EXPERTEA belangrijke regels en richtlijnen bij de uitvoering van diensten en advisering door experts en aangesloten organisaties. De gedragscode dient ook als voorbeeld voor het maken van eigen afwegingen over zaken die wel en die niet kunnen.  

Deze gedragscode en haar toelichting is een aanvulling op andere regelingen en voorwaarden horende bij de wijze waarop het Expertise register haar diensten en aanverwante regelingen, zoals de privacyregeling, algemene voorwaarden etc. ten uitvoer brengt. 

Voor wie geldt de Gedragscode expertiseorganisaties? 

De gedragscode is van toepassing op alle personen en bedrijven (experts en organisaties) en partners die ingeschreven staan in het Expertise register en gebruik maken van de diensten welke in het verlengde via het expertiseregister beschikbaar zijn voor partijen. 

Definities
Expertise register: Het expertise register is een online register van en voor experts met als doel experts te vinden en/of bemiddelen van adviesdiensten. 

 • Expertiseregisseurs: een persoon welke belangeloos, onpartijdig en onafhankelijk een expert of opdrachtgever helpt bij een totstandkoming van een adviesdienst via de LEXtool. 
 • Expertise tool (LEXtool): Een speciaal ontworpen webapplicatie die ertoe bijdraagt om experts regionaal of landelijk eenvoudig te tonen, screenen, monitoren en te selecteren bij een vraag naar een expertise. 
 • Partners: Bedrijven, organisaties, platforms ect. die gebruik maken van het expertise register, de tool en de diensten van expertise regisseurs. 
 • Expertise organisaties: personen, zzp en/of bedrijven die bepaalde expertises beheersen en uitoefenen. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) en tegen betaling diensten uitvoeren tegen betaling opdrachten van organisaties en consumenten zelfstandige personen, bedrijven en/of organisaties  
 • Experts: Een expert is een persoon of bedrijf die een opdracht aanvaart via het expertise register en/of partner. 
 • Belanghebbenden: Een expertise vraagt vaak om meerdere experts en/of medewerking van partijen.
    

Toepasselijkheid
 

De gedragscode van EXPERTEA is van toepassing op het gebruik van het Expertiseregister, bijbehorende processen en aan de uitvoering van adviesdiensten door aangesloten experts (opdrachtnemers) en partners (opdrachtgevers) welke gebruik maken van het EXPERTEA, de LEXtool en de aangeboden diensten via de expertise regisseurs. 

 Expertiseorganisaties zijn vaak werkzaam op diverse expertise-gebieden zoals: bouwexpertise, Vastgoed expertise, verzekeringsexpertise, etc. Voornamelijk gaat het hier vastgoed gerelateerde organisaties ofwel vraag naar advies in de vastgoedsector. 

 Experts zijn zelfstandige personen en/of bedrijven die de expertise beheersen en vaak worden aangesteld en/of benoemd om in geval van bijvoorbeeld aankoop van vastgoed, geschillen, verzekering schades ect. waarbij de expertise berust op hoogte, omvang en vast stellen dan wel te regelen van een bepaalde expertise. 

De Experts die ontsloten worden via het expertise register opereren geheel zelfstandig of zijn in dienst van een expertiseorganisatie. Ook kunnen dit experts in dienst zijn van een verzekeraar. 

Belanghebbenden
 

Bij werkzaamheden door expertiseorganisaties komen opdrachtnemers in aanraking met personen, groepen, instituten, bedrijven, instellingen en overheden van zeer uiteenlopende aard. Deze partijen kunnen beschouwd worden als belanghebbenden. 

 Zoals bijvoorbeeld onderstaande organisaties: 

 • Vastgoedorganisaties/ Vastgoedbeleggers 
 • Verzekerden, hiermee kan ook worden bedoeld: de gedupeerde (tegen)partij 
 • Verzekeringnemers 
 • Makelaars/ Taxateurs 
 • Hypotheekadviseurs
 • VvE’s/ VVE beheerders 
 • Consumenten 
 • Verzekeraars /Verzekeringsmakelaars 
 • Woningcorporaties 
 • Aannemers/Bouwers 
 • Assurantie-intermediairs 
 • Gevolmachtigde (verzekering)agenten 
 • Collega expertiseorganisaties en (contra)experts 
 • Brancheorganisaties, zoals Belangen & Beroepsorganisaties 
 • Overheidsinstellingen (Gemeente, Politie en brandweer) 
 • Non profit organisaties 
 • Stichting Salvage 
 • Reconditioneerders, slopers, asbestsaneerders 
 • Herstel en calamiteiten bedrijven

Basisregels Gedragscode bij uitvoering van diensten
  

Deskundig  

Opdrachtnemers zetten de voor de opdracht nodige kennis, ervaring, competenties, vaardigheden en tijd in. Opdrachtnemers maken gebruik van beschikbare kennis en zij kunnen uitleggen en onderbouwen hoe zij in een opdracht tot een bepaald advies, of een bepaalde aanpak zijn gekomen. Opdrachtgevers en vakgenoten zijn daardoor in staat om de vraag te beantwoorden of de voorgestelde aanpak en verleende diensten passend zijn voor de vraagstelling van de opdrachtgever. Bij twijfel zal de professional als opdrachtnemer aannemelijk moeten maken dat hij op een (des)kundige wijze te werk gegaan is. Deze verplichting geldt zowel ten opzichte van de opdrachtgever als van vakgenoten. De deelnemende professionals houden hun kennis en (des)kundigheid op peil door middel van het volgen van studie, opleiding, coaching, deelname aan intervisie of andere daartoe geëigende methoden.  

 Betrouwbaarheid 

Een expertiseorganisatie cq professionele opdrachtnemer draagt zorg voor een betrouwbare en correcte dienstverlening. Dat betekent tenminste dat de opdrachtnemer fatsoenlijk, integer en respectvol handelt richting alle betrokkenen.
Betrouwbaar zijn betekent dat de opdrachtnemer zijn afspraken en toezeggingen nakomt en dat hij geheimhouding betracht en voorzichtig omgaat met vertrouwelijke en/of concurrentiegevoelige (
bedrijfs)informatie die hem in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen. In het algemeen geldt dat informatie die een vertrouwelijk en/of concurrentiegevoelig karakter draagt, alleen dán mag worden gebruikt, indien het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist, dan wel de wet- of regelgeving daartoe verplicht. Bij het doorgeven van die informatie dient ervoor te worden gezorgd, dat deze niet naar de bron is te herleiden, tenzij daarvoor door de bron toestemming is gegeven of de informatie algemeen bekend verondersteld mag worden.  

Zorgvuldig  

Zorgvuldig zijn houdt in dat de professionele dienstverlener, voor zover dat in alle redelijkheid mogelijk is, rekening houdt met de wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen. Dit betekent ook dat elke conclusie op deugdelijke wijze aannemelijk kan worden gemaakt; dat de opdrachtnemer zich niet alleen bewust is van de (bij)effecten van zijn activiteiten binnen een organisatie, maar ook van mogelijke ongewenste maatschappelijke of andere effecten.  
Zorgvuldig zijn betekent daarnaast, dat de opdrachtnemer bij het uitvoeren van de opdracht terughoudend is met het geven van oordelen over personen
of uitkomsten van onderzoek bij een opdrachtgever of in het verlengde hiervan. Een dergelijk oordeel wordt uitsluitend gegeven indien dat in het belang is van het vervullen van de opdracht (en de daarbij in acht te nemen professionele kernwaarden). In voorkomende gevallen gebeurt dat zorgvuldig, goed onderbouwd en met respect jegens degene(n) op wie het oordeel betrekking heeft. Onder zorgvuldigheid wordt mede verstaan dat, in geval meerdere opdrachtnemers voor dezelfde opdrachtgever werken, zij hun onderlinge samenwerking en informatievoorziening zo inrichten dat steeds de kwaliteit van de opdrachtuitvoering en het belang van de opdrachtgever voorop staan. In voorkomende gevallen spreken de professionele opdrachtnemers elkaar aan op naleving van de Gedragscode.  

Professioneel onafhankelijk

In de opdrachtrelatie betekent professioneel onafhankelijk zijn dat de opdrachtnemer zodanige afstand houdt tot zijn opdracht, zijn opdrachtgever en diens organisatie dat hij zijn (des)kundigheid onbelemmerd en naar beste kunnen en weten kan en zal aanwenden. Hieraan wordt afbreuk gedaan wanneer de opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn opdracht feiten of inzichten onverwerkt laat die een opdrachtnemer niet buiten beschouwing behoort te laten, doordat hij zich laat leiden door persoonlijke belangen of door de belangen van derden. De deelnemende professionals en intermediaire organisaties zullen in hun hoedanigheid van opdrachtnemer doen wat redelijkerwijs van hen mag worden verwacht om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.
De
opdrachtnemer cq expert zal geen opdracht cq aansprakelijkheid aanvaarden van een opdrachtgever als sprake is van (een bepaalde mate van) sturing cq richting door bijvoorbeeld een verzekeraar of consument bij een bepaalde gewenste uitkomst in het advies. In situaties waarbij zich belangentegenstellingen of belangenverstrengelingen kunnen voordoen, zal de expertiseorganisatie de betrokken partijen onmiddellijk inlichten. Bij onduidelijkheid omtrent de bedoeling van de opdrachtgever of de inhoud van een opdracht, pleegt de expertiseorganisatie nader overleg met de opdrachtgever alvorens de opdracht te aanvaarden dan wel voort te zetten. 

Kennis en adviesgebieden
 

De expertise-diensten welke experts en expertiseorganisaties, voor wie deze gedragscode geldt, zoal leveren zijn 

 • Kwaliteitsonderzoeken van uit te voeren en/of uitgevoerde bouwwerken in bestaande bouw en bij nieuwbouw
 • Kwaliteitsonderzoeken van objecten in het kader van verkoop of aankoop  
 • Waardebepalingen/ Taxaties 
 • Risicobeoordelingen 
 • Onderzoeken van de oorzaak en toedracht van een schade of gebreken 
 • Begroten van de omvang van de schade, onderhoud en kwaliteit zelfstandig met de gedupeerde en/of m.b.t. herstellers cq leveranciers. 
 • Rapporteren over de oorzaak/toedracht van een schadegeval of kwaliteit van object.

Naleving, controle, klachtenprocedure en onderhoud van de Expertiseorganisaties
 

Naleving en controle
 

Ondertekenaars van de Gedragscode EXPERTEA zijn zowel de experts als de expertiseorganisaties met de daarbij aangemerkte expertisediensten van opdrachtgevers en opdrachtnemers. De expertise regisseurs van het expertiseregister toetsen met behulp van een kwaliteitsmanagementsysteem de experts en opdrachtgevers op naleving van de gedragscode bij de uitvoering van diensten. 

Klachtmogelijkheid: 

Indien er een klacht ontstaat over de naleving van deze gedragscode kan men afhankelijk van de soort uitgevoerde expertise een klacht deze voorleggen aan de geschillencommissie, Kifid of de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën).  

Indien men de klacht niet in behandeling kan nemen vanwege de aard van expertise is het mogelijk zich met een klacht te wenden aan de klachtencommissie van een beroeps en brancheverenigingen zoals VBO, NVM, NIVRE etc. Mits de expertiseorganisatie of de ingeschakelde expert hiervan lid is. 

Inwerkingtreding, evaluatie en wijziging van de gedragscode 

 1. Deze gedragscode treedt in werking per [datum invullen]. Geldende voor alle experts die ingeschreven staan in het expertise register en partners die gebruik maken van de diensten van expertiseorganisaties en/of eigen expertisediensten.
 1. Deze gedragscode kan steeds door EXPERTEA worden aangepast, bijvoorbeeld wanneer deze gedragscode bepalingen bevat die in strijd komen of blijken te zijn met nieuwe en/of gewijzigde dwingende wetgeving of uitspraken van de hoogste nationale of internationale rechterlijke instanties. Voor iedere voorgenomen wijziging van de gedragscode geldt dat EXPERTEA die vooraf aan de Consumentenautoriteit zal voorleggen.
 1. Deze gedragscode wordt door EXPERTEA een jaar na inwerkingtreding geëvalueerd en vervolgens iedere drie jaar daarna opnieuw of zoveel eerder als nodig blijkt.


  Hét Expertiseregister, EXPERTEA, is onderdeel van ExpertiseKompas Groep. De gedragscode geldt voor
  alle opdrachtnemers en opdrachtgevers aangesloten of bemiddeld via de Expertise Kompas Groep. 

   

 

 

 

Sneller en doelgericht expertise vinden?

Demo aanvragen